قرارداد سرویس خرید پستی


در صورت تمایل به عقد قرار داد شما میتوانید فایل قرارداد زیر را که به صورت PDF تهیه شده مطالعه کرده و پس از تهیه مدارک مورد نیاز درخواست عقد قرارداد را به صورت تلفنی اعلام کرده تا دو نسخه چاپی از قرارداد به آدرس فروشگاه شما ارسال شده تا پس از امضا و مهر یک نسخه به سمت شرکت ارسال شده و قرارداد شما قطعی گردد. این قرار داد در 13 ماده و 7 تبصره تهیه شده و فی مابین شرکت ماها و نماینده تام الختیار فروشگاه منعقد خواهد شد در صورت ثبت فروشگاه ارائه روزنامه رسمی و معرفی نامه جهت عقد قرارداد الزامی است.